Вы можете БЕСПЛАТНО задать вопрос юристу онлайн

  • Для всех регионов РФ доступна бесплатная онлайн консультация;
  • Для жителей Москвы и МО, Санкт-Петербурга и области существуюет бесплатная горячая линия;

Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Правова культура юриста

Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам. Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правова культура юриста

1. Поняття професійної правової культури,

головні складові правової культури юриста

2. Робота над правової культурою юриста

3. Правова культура співробітників органів внутрішніх справ

Список використаної літератури

Професія юриста, як своєрідний вид соціальної діяльності, виділяється серед інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тою роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства. Охорона прав і законних інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з правопорушеннями, висококваліфіковане розв'язання різноманітних юридичних проблем - є змістом повсякденної діяльності юристів і разом з тим являється їх професійним обов'язком.

Саме юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, наділені владними повноваженнями і здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі.

Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей.

1. Поняття професійної правової культури,

головні складові правової культури юриста

Правова культура професійної групи, або професійна правова культура, — одна із форм правової культури суспільства, прита­манна тій спільності людей, що професійно займаються юридич­ною діяльністю, яка потребує фахової освіти і практичної підго­товки. Як правило, це культура робочої групи, члени якої є слу­жбовими особами і носіями службової правової культури.

Професійній правовій культурі робочої групи (колективу) та її членам властивий вищий ступінь знання і розуміння правових явищ у відповідних галузях професійної діяльності.

Правова культура юриста вбачається в критичному творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального змісту.

Професійна культура юриста припускає:

1) знання законодавства і можливостей юридичної науки;

2) переконаність у необхідності і соціальній корисності зако­нів і підзаконних актів;

3) уміння користуватися правовим інструментарієм — законами та іншими правовими актами в повсякденній діяльності, вдаватися до використання всіх досягнень юридичної науки і практики при прийнятті і оформленні рішень.

Професіоналізм і справедливість торжествують у юридичній практиці лише тоді, коли юрист як служитель закону чесно виконує свій морально-правовий обов’язок, постійно підвищує свою майстерність, опановує досягнення теоретичної та практичної юриспруденції.

Разом з тим кожна юридична професія має свою специфіку, що обумовлює й особливості правової культури різних її представників (суддів, прокурорських працівників, співробітників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, адвокатів і т.д.).

Причому рівень професійної культури, наприклад співробітників міліції, є різним. Відмінності спостерігаються в правовій культурі рядового і начальницького складу, офіцерів різних підрозділів міліції: кримінальної, громадської безпеки, транспортної, державної автомобільної інспекції, охорони, спеціальної міліції. Професійна культура працівників автомобільної інспекції відрі­зняється від аналогічної культури співробітників підрозділу кри­мінальної міліції і т.д. Тут проявляється загальна закономірність: рівень професійної культури співробітників міліції, як правило, тим вище, чим ближче вони до діяльності, здійснюваної у сфері права. Правова культура повинна характеризуватися більшою зрілістю і професіоналізмом.

Виділяючи три види правової культури, слід пам'ятати, що в реальному житті вони тісно взаємозалежні: правова культура як соціальне явище єдина; правова культура суспільства не існує поза правовою культурою його членів (особи, групи); вона с умовою, формою і результатом культурно-правової діяльності громадян та їх професійних груп.

2. Робота над правової культурою юриста

У першу чергу юрист має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об'єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні бути невід'ємними рисами його натури.

Характерною ознакою відданості юриста своїй справі, професійної зрілості є загострене почуття справедливості. Для юриста це, насамперед, означає небайдужість до біди, нещастя інших людей, у тому числі і до таких, які через збіг складних життєвих обставин самі опинилися серед правопорушників. На відміну від інших громадян, юрист, саме завдяки своєму професійному хисту, спроможний не обмежуватися роллю спостерігача, а активно й ефективно домагатися відновлення порушених прав, встановлення справедливості. Зробити це - його професійний і громадянський обов'язок. Всупереч відомому прислів'ю "людині властиво помилятися", юрист, як і лікар, не має права на помилку. Адже вона занадто дорого обходиться людині і суспільству в цілому. Її ціною іноді можуть бути тяжкі наслідки - втрата волі, здоров'я і навіть життя. Звичайно, ніхто не застрахований від прийняття хибних рішень, але у тому і полягає особливість юридичної діяльності, щоб "метод спроб та помилок" був для неї неприйнятний. Тому, рішення з будь-якої юридичної справи має бути глибоко виваженим, всебічно обміркованим, що і є головною передумовою його непогрішимості. Специфічною рисою діяльності юриста є повсякденне зіткнення з найрізноманітнішими життєвими ситуаціями, юридичними казусами, які мають деякі спільні ознаки і у той же час часто істотно відрізняються. Досвідченим юристам добре відомо, що на практиці фактично не буває цілком ідентичних справ, випадків, абсолютно тотожних ситуацій, а відтак не може бути і стереотипів для їх вирішення. У професії юриста має місце нагальна потреба у творчому підході до встановлення істини у кожній конкретній справі, постійний пошук, можливість миттєво орієнтуватися у ситуації, готовність до прийняття нестандартних у межах закону рішень.

Складність юридичних проблем, що має розв'язувати юрист, багатогранність юридичної діяльності, її своєрідний характер зумовлює наявність професійно-правового мислення у працівників цієї категорії. У теорії професійне юридичне мислення визначається, як система інформаційної насиченості, що складається у особи установками професійного призначення. Професійне мислення юриста має базуватися на виключно високій нормативній культурі, яка виражається у непохитній переконаності у непорушності, органічній єдності букви і духу закону, вірі у кінцеву непереборність ідей права і справедливості. Професійне мислення юриста включає в себе такі важливі складові елементи, як універсалізм і ерудованість. Справжнім професіоналом може стати лише людина з високим інтелектом, стійкими психологічними якостями.

Юриста-професіонала відрізняють від інших людей глибокі знання права, які умовно можна поділити на такі види: а) фундаментальні, що дають розуміння внутрішніх закономірностей держави і права, охоплюють усі важливі юридичні поняття і категорії; б) спеціалізовані - конкретні юридичні знання, що використовуються для потреб різних видів юридичної діяльності:

складання юридичних документів, виконання відповідних дій і операцій, застосування певних засобів та певної методики в процесі розв'язання юридичних справ.

Таким чином, юрист - це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв'язанні юридичних проблем в ім'я захисту прав і законних інтересів громадян.

Для загальної характеристики професії юриста необхідно визначити ряд ознак, які дозволять висвітлити те особливе, що відрізняє її від інших професій. В попередньому матеріалі ми вже відмічали, що юридична діяльність багато в чому за своїми ознаками відповідає вимогам організаційно-управлінської, творчої роботи. При цьому юридичну професію можна охарактеризувати такими рисами.

Правовая группа юрист

Код налогового органа: 2225 (от 02.08.2015)

Рег. номер ПФР: 032010114310 (от 09.12.2013)

Рег. номер ФСС: 220301520922031 (от 09.12.2013)

Покупая больше бизнес-справок Вы платите меньше.

"Личный кабинет", сохранение истории проверок

Стоимость подключения к сервису проверки контрагентов для самостоятельной работы

Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВОВАЯ ГРУППА "ЮРИСТ" 2222819838 зарегистрирована по адресу 656065, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ ГОРОД, ПОПОВА УЛИЦА, 116. Управление над организацией ведет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОСКРЕСЕНСКАЯ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА. В соответствии с регистрационными документами основным видом деятельности является Деятельность в области права. Фирма была поставлена на учет 27.11.2013. Фирме присвоен Общероссийский Государственный Регистрационный Номер - 1132223015077. Для получения более детально информации Вы можете перейти на карточку организации и проверить контрагента на благонадежность.

27.11.2013 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю осуществила постановку на учет организацию ООО "ПРАВОВАЯ ГРУППА "ЮРИСТ". 10.12.2013 была инициирована процедура постановки на учет в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г.Барнаула. На учет в Филиал №3 Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ компания ООО "ПРАВОВАЯ ГРУППА "ЮРИСТ" стала 10.12.2013 0:00:00. В реестре ЕГРЮЛ последняя запись об организации имеет следующее содержание: Внесение сведений об изменении паспортных данных ФЛ (по данным ФМС России).

Информация предоставляется на платной основе в рамках услуги «Стандартный отчёт». Для получения услуги укажите e-mail на который будет отправлен отчёт и произведите оплату. В течении 5 (пяти) минут Вам будет выслана вся имеющаяся в официальных регистрах информация о выбранном объекте.

Обращаем Ваше внимание:

Время предоставления отчета может меняться в зависимости от загруженности и работоспособности источников.

и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!

* Не более 50 (пятидесяти) запросов в сутки и не чаще 1 (одного) запроса в 3 (три) минуты.

2. Сохраните это письмо или сохраните параметры доступа;

3. Если вы забыли или потеряли параметры доступа воспользуйтесь службой восстановления пароля

Гражданско правовой договор с юристом образец

— здесь есть куча образцов документов

г. ___________ «__»_________201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ФИО (дата рождения _________, паспорт серия _______, № __________, выдан ___________________________________, дата выдачи ______________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Консультант», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1.1. Консультант по заданию Заказчика своими силами оказывает Заказчику комплекс услуг, связанных с __________________________________________________________________ в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору), - далее «услуги».

1.2. Услуги оказываются в период с ___ ___________ 201_ г. по _____________ 201_ г.

1.3. Оказанные услуги оформляются ежемесячным подписанием Акта об оказанных услугах в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором.

1.4. По настоящему Договору Консультант не имеет права заключения/изменения/расторжения каких-либо договоров от лица Заказчика, не является торговым представителем и/или агентом Заказчика, и не может выступать от лица Заказчика в каких-либо сделках, не имеет права делать заявления, давать поручения, обещания от лица Заказчика.

2.1.Консультант обязуется качественно и своевременно оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.2.Заказчик обязуется своевременно выплачивать Консультанту причитающееся ему денежное вознаграждение за оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также обеспечить Консультанта необходимыми для оказания услуг по настоящему Договору технической информацией и документацией Заказчика/ Клиента.

2.3. Консультант обязуется оказывать услуги квалифицированно, бережно относиться к оборудованию и к материалам Заказчика/Клиента во время оказания услуг.

2.3.Консультант обязуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Клиента и сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию Заказчика и Клиента, указанного в п.1.1. настоящего Договора.

2.4.Все расходы, связанные с пребыванием Консультанта по месту оказания услуг и у Заказчика несет сам Консультант.

3.1.Стоимость предоставляемых Консультантом услуг по настоящему Договору составляет ______________ (_________________________________) рублей в месяц, из которых в соответствии с законодательством РФ Заказчиком удерживается и уплачивается в бюджет РФ НДФЛ (13%) в размере _______________ (________________________________) рублей.

3.2.Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с п.3.1. настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Сторонами соответствующего ежемесячного Акта об оказанных услуг.

3.3.Не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания очередного календарного месяца Консультант передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который ежемесячно согласуется и подписывается Заказчиком и Стороны подписывают ежемесячный Акт об оказанных услугах по настоящему Договору.

3.4.Консультанту выплачивается стоимость услуг (за вычетом НДФЛ) в соответствии с п.3.1. настоящего Договора в безналичном порядке - на банковский счет Консультанта, указанный в настоящем Договоре. В случае неполного месяца оказания услуг, стоимость услуг за неполный календарный месяц определятся, исходя из количества полных календарных дней в месяце оказания услуг.

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору регулируется действующим законодательством РФ.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за 1 месяц до даты расторжения. Все оказанные услуги к дате расторжения должны быть оплачены Заказчиком.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия, военные действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона получает по одному экземпляру. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

(дата рождения _______________, паспорт серия __________, № ___________, выдан ________________,

дата выдачи ___________, зарегистрирован по адресу: _________________________________________

Банковский счет: ________________________

ИНН Банка ____________________

Расчетный счет ________________________

Тел.: (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Факс: (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Р/С в ЗАО «Наименование банка»

Приложение №1 к Договору №_____________ от ______________ г.

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет_______________________) рублей в месяц

Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.

Без комментария оценка не будет учтена!

От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Гражданско-правовой договор с работником (с физическим лицом)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

актуальный договор мне подходит

Ужасный договор, по которому трудовая инспекция и суд признают его трудовым. Вот одна из "зацепок": "Консультант обязуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка " - правила внутреннего трудового распорядка обязаны соблюдать ТОЛЬКО работники организации, а это уже трудовой договор.

Ужасный договор, по которому трудовая инспекция и суд признают его трудовым. Вот одна из "зацепок": "Консультант обязуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка " - правила внутреннего трудового распорядка обязаны соблюдать ТОЛЬКО работники организации, а это уже трудовой договор.

Договор, который копируют все сайты, зачем? Почему?

Правду тут он более адаптивен под бланк.

Но всё же, пишут, что это гражданско-правовой договор, но вставлен пункт 2.3, который угрожает работодателю головной болью, из-за этого пункта суд может признать договор трудовым и работодателю придётся доплатить сотруднику, выплатить не уплаченный налоги и пени + моральный ущерб и судебные издержки.

Но всё равно все сайты копируют именно этот договор с этим пунктом..

а с иностранным гражданином тоже надо включить НДФЛ?

ето для физ лиц,тоисть етим должны закключить трудовой паровой договор с физ лицами

Спасибо, нашла, что искала

очень полезный образец документа

Отличный договор, спасибо!

спасибо огромное , помог!

Спасибо! кое что заменить

Очень полезен. Спасибо

Нашла то что нужно. Огромное спасибо.

есть все что нужно по тексту договора

норм догово, больше нечего сказать вам

Договор хороший, только переделаю немного под себя. Спасибо за образец!

А еще спасибо комментаторам за пункт 2.3.

Спасибо, ваша оценка учтена.

Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

Запомните всего 2 слова:

Он Вам ещё пригодится!

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Запомни: Договор-Юрист

— это юристы, кодексы и бланки

Типовые договоры

Юристы Керчи

Кодексы РФ

Активные юристы

Лучшие юристы

Обновления кодексов

Ответы юристов

Информация

О разделе «Образцы договоров»

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Гражданско-правовой договор с работником (с физическим лицом)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Гражданско-правовой договор с работником (с физическим лицом)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов